વિનુ મરચંટ વાર્તા સ્પર્ધા-2019 — “બેઠક” Bethak

Quote

૧. કોઈ પણ વિષય પર વાર્તા ૨. ઓછામાં ઓછા ૧૦૦૦ અને વધુમાં વધુ ૨૦૦૦ શબ્દોમાં વાર્તા હોવી જરૂરી છે. ઓછા કે વધુ શબ્દોવાળી વાર્તાને ડીસક્વોલીફાડ કરવામાં આવશે. ૩. વાર્તા મૌલિક અને અપ્રકટ-ઈન્ટરનેટ, બ્લોગસ તથા પ્રીન્ટમિડીયામાં કે અન્ય સ્પર્ધાઓમાં શામીલ ન થઈ હોવી જોઈએ. ૪. માર્ચની ૩૧ સુધી pragnad@gmail.co ને મોકલી આપવી. મોડાથી આવેલી કૃતિઓને સ્વીકારવામાં […]

via વિનુ મરચંટ વાર્તા સ્પર્ધા-2019 — “બેઠક” Bethak