શ્રી કૃષ્ણ જન્મોત્સવ ની સૌને હાર્દિક શુભેચ્છાઓ

Aside

શ્રી કૃષ્ણ જન્મોત્સવ ની સૌને હાર્દિક શુભેચ્છાઓ… જય શ્રી કૃષ્ણ

‘નંદ ઘેર આનંદ ભયો જય કનૈયાલાલાકી .

હાથી દિયો ઘોડા દીયો ઔર દીયો પાલખી’.

“યદા યદા હી ધર્મસ્ય ગ્લાનિર્ભવતિ ભારત

અભ્યુથાનં ધર્મસ્ય તદાત્મનાં સૃજામ્યહ”

મિત્રો
જ્યાં સુધી તું ભક્ત છે ત્યાં સુધી ભગવાન જુદા.
ભક્ત ને ભગવાન એક થાય ત્યારે કામ પૂર્ણ થાય.
કૃષ્ણ ભગવાનને તો કોઇ ઓળખી જ શક્યું નથી.
કોઇએ વાંસળીવાળો, તો કોઇએ ગોપીઓવાળો વગેરે વગેરે કૃષ્ણ ભગવાનને બનાવ્યા. તો મનહરભાઈ શું કહે છે તો જોઈએ
તો આજે આપનાં બ્લોગ પર નવા વડીલે તેની રચના મોકલી છે .નામ છે મનહરભાઈ મોદી પણ એમનું મન તો મોહી લીધું છે કૃષ્ણ કનૈયા એ ..

બાળક કાલી ઘેલી ભાષામાં પ્રભુ  સાથે વાતો કરે એમ એટલી સરળતા થી આ ભજનની રચના એમણે કરી છે ..
પ્રાથના એટલે ભક્તના ના પ્રેમના શબ્દો  તો માણો આ ભજન ..

કૃષ્ણ કનૈયો કાળો રે-(2)
ગોકુળ ગામનો તું ગોવાળો રે ..
નરસૈયાનો નાથ રે…….કૃષ્ણ કનૈયો કાળો રે
લાજ છોડી સૌ ગોપીઓં નાચી
મીરાબાઈ નાચી એજ રંગમાં રે
રંગ ભૂલી ને ઘેલી બની સૌ
પલભર માન્યો ભરથાર રે ..
કૃષ્ણ કનૈયો કાળો રે …
અરે એવો તું શું રૂપાળો રે ..
કે સૌ મન હરનારો રે …
કૃષ્ણ કનૈયો કાળો રે
ગોકુળ ગામનો તું ગોવાળો રે
ગોવાળ  મટી તું દ્વારકાધીશ બન્યો
પણ ન દેખ્યો અહંકાર રે
પ્રેમ, ન્યાયને તારી બંસીના શુરમાં
આજ દુનિયા ડોલે એજ રંગમાં રે
કૃષ્ણ કનૈયો કાળો રે ..
પ્રભુ  અરે તારો એવો તો શો ચમત્કાર રે
સૌને મન તું એક ન્યારો રે ….
કૃષ્ણ કનૈયો કાળો રે …
રંગ બદલાયા અંગ  બદલ્યા
પણ હું ન કોઈનો પુજનારો રે …
ધર્મ ના સમજાયો કર્મ ના સમજયા
આજ ભજી રહ્યો શ્રી ગોપાળ રે …
કૃષ્ણ કનૈયો કાળો રે
સૌ ને મન તું એક ન્યારો રે
સૌનું મન તું હરનારો રે ..

કૃષ્ણ  કનૈયો કાળો રે ..

——-મનહરભાઈ મોદી—–