નવા વર્ષની હું કથા શું લખું ?-વિવેક મનહર ટેલર

નવા વર્ષ વિશે કોઈ નવી રચના નથી. એક જૂની છે એ મોકલું છું:

નવા વર્ષની હું કથા શું લખું ?

શરીર એ જ, વસ્ત્રો નવાં, શું લખું ?

જૂની ક્ષણના સ્થાને નવી સ્થાપવા પડી

કેટલી આપદા, શું લખું ?

અધૂરી જ રહેવાને જન્મી છે જે,

એ ઈચ્છા તણી અવદશા શું લખું ?

શું છે, રોશની ઝગમગાતી ? શું છે ?

નરી આંખના ઝાંઝવા, શું લખું ?

નવું વર્ષ સૌને મુબારક હશે –

આ ભ્રમણા છે, જાણું છતાં શું લખું ?

ફરી એ જ દિવસો, ફરી રાત એ જ,

ફરી જીવવાની વ્યથા શું લખું ?

વળી એ જ શબ્દો અને એ જ શ્વાસ,

નવું શું છે ? ગીતો નવાં શું લખું ?

-વિવેક મનહર ટેલર