ચાલો ઉજવીએ ક્રિસમસ


પધારો મિત્રો !

બે ઘડી હસી લઇએ. હસતાં હસતાં  જોજો રડી ન પડાય .. હા મિત્રો આજે  હેમંત  ઉપાધ્યાયની એક હાસ્ય કવિતા લઇને આવી છું.ઘણી વાર જિંદગીની  વાસ્તવિકતા પર હસવામાં જ મજા હોય છે .“હસે તેનું ઘર વસે” એ ગુજરાતી કહેવત બધાયને ખબર હશે, પણ કોઇ મને એ કહેશે કે ‘અમેરિકામાં  વસ્યા પછી તમે કેટલું હસ્યા…? !! નથી હાસ્ય  તો આજે હસી લ્યો …

હાસ્ય   કવિતા

અહીં  ના  વૃદ્ધ   નાગરીકો   ની  મનોદશા  પર
( સામાન્ય  રીતે વૃદ્ધ વ્યક્તિઓ   જીદ્દી   હોય તેવા અનુમાન સાથે )

ચાલો  ઉજવીએ  ક્રિસમસ

આપણે  થવું નહીં ટસ ના મસ
ચાલો  ઉજવીએ  ક્રિસમસ
ભારત ની કરતા  રહીશું  ભસ ભસ
ચાલો  ઉજવીએ  ક્રિસમસ
અહીં તો ઘર માં જ રહેવું બસ
ચાલો  ઉજવીએ  ક્રિસમસ
અહીં સીનીયરોનાચહેરા રડમસ
ચાલો  ઉજવીએ  ક્રિસમસ
અહીં બુદ્ધિશાળી  ને જ મળે જશ
ચાલો  ઉજવીએ  ક્રિસમસ  

અહીં એસ એસ આય સિવાય નથી રસ
ચાલો  ઉજવીએ  ક્રિસમસ
હીં વતન ના જતન માં નથી કસ
ચાલો  ઉજવીએ  ક્રિસમસ
ગુજરાતી સીનીઓર  કરો હસાહસ
ચાલો  ઉજવીએ  ક્રિસમસ

(ઓમ માં ઓમ)
હેમંત  ઉપાધ્યાય