વીજળીના તારે ઝૂલે જિંદગી

વિમોચન સમારોહ

યામિની વ્યાસ કૃત સફળ નાટકનું પુસ્તક

પુસ્તક મેળવવા માટે
આ લિંક પર વોટ્સેપ કરો.

https://wa.link/ut4lwo

1 thought on “વીજળીના તારે ઝૂલે જિંદગી

  1. Pingback: ‘વીજળીના તારે ઝૂલે જિંદગી’ | નીરવ રવે

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.