અવલોકન -૪૭-ખાલી બરણી

     આજે બીજું એક અવલોકન લખવા બેઠો. જૂના ઈ-ચોપડા ફંફોળ્યા, પણ બાકી રહેલાં અવલોકન પાંચ-દસ લીટીનાં જ મળ્યા! એક લેખ લખાય તેવું કાંઈ  જ બાકી નથી.

     તો મિત્રો, અવલોકન શ્રેણીના સમાપન કાળે આ વિડિયો જોઈ લો. એમાં બધાં અવલોકનોનો સાર આવી જાય છે.અલવિદા… ચોકલેટ ખાતા રહો. અને  બહુ જ ગમી ગયેલો આ સંદેશ મમળાવતા  રહો …
ssr

5 thoughts on “અવલોકન -૪૭-ખાલી બરણી

  1. સુરેશભાઈ , આમ અચાનક કલમ સ્ટોપ કરો તે ના ગમે .. એ ઉપર પણ એક અવલોકન લખી જ નાંખો..

    Like

  2. સુરેશભાઈ, અમારી ક્ષણો તમારા અનુભાવોથી જીવતી રહે તે જરૂરી છે.અમને મધમાખી બનીને રહેવા દો.અલવિદા ના કહેશો……

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.