તરુલતાવાર્તા સ્પર્ધા

મિત્રો આ વાર્તા સ્પર્થા માટે ઘણી વાર્તા આવી છે પણ હું કોઈ સંજોગો ને લીધે મૂકી નથી શકી તો મિત્રો આપની વાર્તા ન મુકાઇ હોય તો ખાસ મને ઈમૈલ દ્વારા જણાવશો.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.