બાળ વાર્તા -(૧૪)જુ અને રાજકુમાર-પન્નાબેન શાહ

ગટુ અને બટુ સાંભળો આ વાર્તા

જુ અને રાજકુમાર
બાળ વાર્તા ને બાળગીતો નું નામ આવતા જ બચપણ યાદ આવી જાય . જ્યારે હું બાળકો ને વાર્તા કહેવા બેસું પછી કાંઈ જ સાદ ના આવે . આજે હું જુ અને રાજકુમાર ની વાર્તા કહીશ .
એક રાજા હતા . રાજાજી ને એક રાજકુમાર તથા એક રાજકુમારી હતાં . બન્ને બાળકો ખુબ પ્રેમાળ ડાહ્યા ને સમજુ . રાણીમા મમતાળુ અને દયાળુ . રાજાજી મજાકીયા ને હસમુખ રહદય ના . રાજકુમાર ને વાર્તાઓ સાંભળવી ખુબ ગમે ને રાજકુમારી ને ગીતો .. રાજકુમાર તેના દાદીમા પાસે ગયો . “”દાદી દાદી વાર્તા કહો . નવી વાર્તા હોં ને!!!! દાદી એ વાર્તા કહેવા માંડી ,
એક વાર રાણીબા ના માથા માં જુ પડી . રાણીબા તો બિચારા માથું ખંજવાળવા માંડ્યા . માથું ખંજવાડી ને પરેશાન થઈ ગયા . છેવટે કંટાળી રાણીબા નદીકિનારે ગયાં. નદી માં નાહ્યા . નહાતાં નહાતાં જુબેન પાણી મા પડી ગયાં. અરેરેર્રેરે , જુબેને પાણી પીલીધું ને તેમનું પેટ ફાટી ગયું . નદી એ જુબેન ને કહ્યું જુબેન, આ શું થયું ??!! જુબેન બોલ્યા , નદી બેન નદીબેન , શું વાત કરું?! “” રાણી બેઠા નહાવા , જુ કા પેટ ફાટા , નદી લોહી લોહી “””” ને નદી નું પાણી લોહી લોહી થઈ ગયું . નદીબેન રડવા માંડ્યા . નદી ને કિનારે એક મોટું ઝાડ હતું . તેની ડાળે કાગડાભાઈ બેઠેલા . કાગડાભાઈ એ નદી નું પાણી લાલ જોયું . કાગડાભાઈ પુછી બેઠા , “” નદીબેન નદીબેન લાલ કેમ ??! ને કેમ રડો છો????! નદીબેન બોલી ઊઠ્યા ,
“” રાણી બેઠા નહાવા, જુ કા પેટ ફાટા , નદી લોહી લોહી , કાગડો કાંણો “”
ને તે સાથે જ કાગડાભાઈ કાંણાં થઈ ગયા .
ત્યાં તો વાર્તા કહેતા દાદીમા એ રાજકુમાર ને પૂછ્યું . બેટા વાર્તા માં શું કહ્યું
રાજકુમાર કહ્યું કાગડો કાંણો થઈ ગયો . દાદીમા એ વાર્તા આગળ ધપાવી.
કાગડાભાઈ ને અફસોસ થયો , ” મારા કયાં ભોગ લાગ્યા કે હું નદી બેન ને પુછી બેઠો !!!! નિરાશવદને કાગડાભાઈ બાવળ ના ઝાડ પર જઈ ને બેઠા . બાવળભાઈ એ કાગડાભાઈ ને કાંણાં જોયા . બાવળભાઈ એ ખબર પુછી ,
“” કાગડાભાઈ કાગડાભાઈ કાંણાં કેમ ???! ”
કાગડાભાઈ ઉવાચ, “” રાણી બેઠા નહાવા , જુ કા પેટ ફાટા , નદી લોહી લોહી , કાગડો કાંણો , બાવળ વાંકો “”” ને તે સાથે જ બાવળભાઈ વાંકા વડી ગયા . બાવળભાઈ ભગવાન ને કોશવા લાગ્યા . હે ભગવાન !!!!! તમે મને શું કુબુદ્ધિ સુજાળી . કાગડાભાઈ ને પુછી બેઠો ને કમરે થી વળી ગયો . બાવળભાઈ સુનમુન થઈ ગયા .
બાવળ ના ઝાડ પાસે રોજ એક સુથારભાઈ આવે . આજે બાવળ ને વળેલો જોઈ સુથારભાઈ બોલી ઉઠયા , “” બાવળભાઈ બાવળભાઈ , વાંકા કેમ !!!? “” બાવળભાઈ બોલ્યા , પુછો મા , રાણી બેઠા નહાવા , જુ કા પેટ ફાટા , નદી લોહી લોહી , કાગડો કાંણો , બાવળ વાંકો , સુથાર લુલો.!!!!!” ને સુથારભાઈ લુલા થઈ ગયા . લુલા સુથારભાઈ રડતા રડતા ઘરે ગયા . ઘરે જઈ ખાંધી પીધા વગર સુઈ ગયા .બીજા દિવસે સવારે સુથારભાઈ ઘરેથી વહેલા કામે નીકળી ગયા. રસ્તા માં મોદીકાકા મળ્યા . સુથારભાઈ ને લુલા દેખતાં બોલ્યા , “”” શું ભાઈ હાથે એકદમ શું થઈગયું ??! “” સુથારભાઈ ને થયું આ મોદીકાકા એ તો મારી દુખતી નસ ને દબાવી!? છતાં પણ છૂટકો નહતો .
અરેરે, મોદીકાકા ખબર છે ?? ” રાણી બેઠા નહાવા , જુ કા પેટ ફાટા , નદી લોહી લોહી , કાગડો કાંણો , બાવળ વાંકો , સુથાર લુલો ને મોદીકાકા બહેરા “” ને તે સાંભળતા જ મોદીકાકા બહેરા થઈ ગયા .
મોદીકાકા તો પછી તેમની ધુન માં ભજન ગાતાં ગાતંા તેમની કરિયાણા ની દુકાનો જઈ ને બેઠા . દાદીમા પાછા રાજકુમાર ને પુછવા લાગ્યા , બેટા , વાર્તા કયાં સુધી આવી !!! રાજકુમારે કહ્યું દાદીમા મોદીકાકા સાચે જ બહેરા થઈ ગયા!? દાદીમા ને વિશ્વાસ બેઠો કે મારો લાડલેા મને સાંભળે તો છે! મા એ વાર્તા આગળ ધપાવી . મોદીકારા ની દુકાને રાણીમા એ દાસી ને ધાણી લેવા મોકલી . “”દાસી એ મોદીકાકા ને રામ રામ કર્યા ને કહ્યું મોદીકાકા ૫૦૦ ગ્રામ ધાણી આપો , મોદીકાકા એ ધાણી ને બદલે પાણી સાંભળી દાસી ને પાણી નો ગ્લાસ આપ્યો . દાસી સમજી કે મોદીકાકા એ પાણી આપ્યું છે તો પી લઉં , પાણી પીધા પછી દાસી એ કહ્યું મોદીકાકા મને ધાણી જલદી આપો . રાજમહેલ જવાની ઉતાવળ છે . મોદીકાકા તો ફરી પાણી લાવી ને દાસી ને આપ્યું . દાસી ને રાઈ નો પહાડ નહોતો કરવો તેથી ઈશારા થી કાન પર હાથ મુકી ને મોદીકાકા ને શું થયું છે તે જાણવા નો પ્રયત્ન કર્યો ત્યાં જ મોદીકાકા ઊવાચ ,
“”” રાણી બેઠા નહાવા , જુ કા પેટ ફાટા , નદી લોહી લોહી , કાગડો કાંણેા , બાવળ વાંકો , સુથાર લુલો , મોદી બહેરો , દાસી ઢોલ વગાડે “” ને તે સાથે જ દાસીબેન તો મોદીકાકા પાસે થી ઢોલ લઈ વગાડતા વગાડતા રાજમહેલ પહોંચ્યા . રાણીમા તો દાસી ને ઢોલ વગાડતી જોઈ ને અચંબા માં પડી ગયા . રાણીમા અે કહ્યું , દાસી , આજે કાંઈ બહુ ખુશ લાગેછે ને !!ભાઈ !, દાસી તો ઢોલ વગાડતા બોલી ,””રાણી બેઠા નહાવા , જુ કા પેટ ફાટા, નદી લોહી લોહી , કાગડો કાંણો , બાવળ વાંકો , સુથાર લુલો, મોદી બહેરો , દાસી ઢોલ વગાડે ,ને રાણીમા નાચ્યા જ કરે ભઈ નાચ્યા જ કરે! ૦””
ને રાણીમા તો સુંદર નાચવા માંડ્યા , બસ નાચવા માંડયા !. રાણીમા નાચતા નાચતા તેમના શયન કક્ષ માં ગયા ।
ત્યાં તો દાદીમા ફરી ઉવાચ, રાજાબેટા ,હવે બોલો દાસી એ શું કહ્યું?! રાજકુમારે કકહયું , રાણીમા ને નાચીને થાક ના લાગે?! દાદીમા તેમના કુંવર ની વાત સાંભળી ને હસી પડયાં . ને બોલ્યા , રાણી ને નાચતા જોઈ રાજાજીતો હસતાં હસતાં બોલ્યા , રાણીજી પિયર થી કોઈ સંદેશો આયો છે કે શું ?!! ખુશહાલ લાગો છો!! ત્યાં જ રાણીીસાહેબા બોલ્યા “” રાજાજી,આજે તો જબરી રમુજથઈ છે , ખબર છે !!! રાણી બેઠા નહાવા, જુ કા પેટ ફાટા, નદી લોહી લોહી, કાગડો કાંણો , બાવળ વાંકો , સુથાર લુલો, મોદી બહેરો , દાસી ઢોલ વગાડે , રાણીજી નાચ્યા કરે, ને———-રાજાજી તાળી પાડે “”ને રાજાજી તો તાળી પાડતા જાય ને હસતા જાય . “”” ત્યાં તો રાજાજી ની રાજકુંવરી દોડતી આવી ને રાજાજી ને વળગી પડી , પાપા પાપા તમે કેમ clapping કરો છો ! બેટા , રાણી બેઠી નહાવા, જુ કા પેટ ફાટા , નદી લોહી લોહી , કાગડો કાંણો, બાવળ વાંકો, સુથાર લુલો , મોદી બહેરો, દાસી ઢોલ વગાડે , રાણીજી નાચ્યા કરે , રાજાજી તાળીઓ પાડે ને રાજકુંવરી વાયોલિન વગાડે , ને રાજકુંવરી music 🎶 વગાડવા માંડી ને રાજકુમાર તો આ અવાજ મા જ ઊંધી ગયો તે ઊંધી ગયો ને દાદીમા વાર્તા ને સુખદ અંત આપવા તેમના લાડકા ના ઊઠવા ની રાહ જોઈ રહ્યા છે !!,,,
Moral : વાર્તા ના દરેક પાત્ર નો વારંવાર ઉપયોગ કરી ને બોલવાથી યાદશકિતનો વિકાસ થાય છે . બાળકો ના સર્વાંગી વિકાસ મા બાળવારતાઓ બાળગીતો નું સ્થાન ખુબ મહત્વ નો ભાગ ભજવે છે . આપ સૌ આ વાર્તા ને એક બાળ નૃત્ય નાટિકા તરીકે ભજવી શકો.
આભાર . પન્ના રાજુ શાહ (આસ્થા ) ૨૪ /૬/૨૦૧૭
pannarshah.3@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.