કવિ શ્રી શોભિતભાઈ દેસાઈનું બેઠકમાં સ્વાગત છે.

પુસ્તક પરબના પ્રણેતા શ્રી પ્રતાપભાઈ પંડ્યા  શ્રેષ્ઠ  ગઝલકાર શ્રી શોભિત દેસાઈનું આ મહિનાની “બેઠક”માં સ્વાગત કરે છે.

આયોજક :”પુસ્તક પરબ” ‘જવનિકા’ ‘બેઠક’

સર્વ મિત્રોને સમયસર આવવા વિનંતી 

1 thought on “કવિ શ્રી શોભિતભાઈ દેસાઈનું બેઠકમાં સ્વાગત છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.