જન્મદિવસની ખુબ વધાઈ

2010-krs-copyકલ્પનાબેન જન્મદિવસની ખુબ ખુબ વધાઈ “બેઠક”અને તેના દરેક સર્જકો આપને શુભેચ્છા આપે છે .

આપ સદાય લખતા રહો અને આપની કલમ દરેક નારીનું બળ બની રહે.

“બેઠકે” પ્રગટાવેલા  કોડિયામાં  તેલ પૂરી ઝગમગતો કરવાની પ્રેરણા આપ છો.

આ સાથે “બેઠક”નું સંચાલન સફળતાપૂર્વક કરો છો તેમ કરતા રહો. 

3 thoughts on “જન્મદિવસની ખુબ વધાઈ

  1. કલ્પનાબેન,આપને જન્મદિવસનાં ખુબ ખુબ અભિનંદન અને અનેક હાર્દિક શુભેચ્છાઓ.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.