હાસ્ય સપ્તરંગી (૩૪)-પ્યાલા -બરણી- મેઘલતાબેન મહેતા

પ્યાલા બરણી સાદ સાંભળી

ઝટ ઉભી થાય કામ આવરી

કામકાજમાં   મગ્ન  હતી   ત્યાં

કીધું  કે   અલ્યા  થોભ  જરી .

અંદર  જઈને   ખુબ   જતનથી

સંઘરી   મુક્યા   જરી  પુરાણા ,

કપડાંની બચકી લઇ આવી

ધરી  દઈ   બેઠી   મીંટ  માંડી

ધાયું”તું    કે  એ   કપડાનું

સુંદર   મોટું  સ્ટીલ  તપેલું

કે   જર્મનનો   મોટો  થાળ

મળી   જશે  મુજને  તત્કાળ.

(પણ ) પ્યાલા બરણીવાળો એવો

નીકળ્યો  કેવો  કસબી   કેવો

જેવું   ઉખળે,   તુર્ત   ઉવેખે

ઝીણાં   ઝીણાં   છીદ્રો  પેખે .

ડોકું   ધીમે   ધૂણતું   જાય

નક્કર ..નકાર ત્યાં ઉભરાય.

“આ નહીં ચાલે, તે નહીં ચાલે ”

તવ કપડા  ખપમાં  નહીં લાગે

આ   તો   છે    કેવળ   ઠગાઈ

પામું   છું   હું  ખુબ  નવાઈ

ફાટી   તૂટી   ચીજે   માઈ

કરવા   બેઠી   કેવી ઠગાઈ !

“સ્ટીલ   તપેલું  ભૂલી   જા  બાઈ

ભૂલી   જા  જરમન  કેરી  થાળી,

જોઈએ  તો  આ  નાનું   ઢાંકણ

લઇ   લે, છાંડીને   અકડાઈ”

“છટ  ચાલ્યો જ  રસ્તે  તારે

નથી જોઈતું  કંઈએ  મારે

મમ  પુંજી  મમ  પાસ ભલે  રે

જતન  કર્યું   મેં  શાને  વાસ્તે ?

આ  તો મારી  પ્યારી  ગઠડી

છો  બાંધેલી  રે’  મુજ   ગાંઠે

નથી  વેચવી   કંઈએ   સાટે

વેરી  દઈશ  જીવનના ઘાટે”

હજીય   બચકી  બંધ  પડી છે.

રાહ  જોઉં છું  મળે કૃષ્ણ તો

દીન  સુદામા   થઈને  મારી

કાલી   ઘેલી  અર્પું  બચકી

કૃષ્ણ  ઝપટથી  લઇ લે આંચકી

આતમ  સમૃદ્ધિ  રહે  છલકી

અહંકારને            તિલાંજલિ

જ્ઞાન ગોષ્ટી ભરું  અંજલિ

 

મેઘલતાબેન મહેતા

 

 

1 thought on “હાસ્ય સપ્તરંગી (૩૪)-પ્યાલા -બરણી- મેઘલતાબેન મહેતા

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.