સર્જક અને સર્જન (જયશ્રી વિનુ મરચંટ-૫)

મેઈલ સાથે લેખમાળા પુરી થાય છે. કુલ ૨૫ મેઈલમાં મેં પાંચ સર્જકોની ૨૫ રચનાઓમોકલી. ખાસ વાત છે કે પાંચ સર્જકો મારા અંગત મિત્રો છે. શ્રેણીમાં સમાવી શકાય એવા બીજામિત્રો પણ છે, પણ કામ હાથ, આંખો અને કમર પાસેથી જે મહેનત માગી રહ્યું છે, એટલી મહેનતમારાથી હવે સહેલાઈથી થતી નથી. છતાં ફરી મોકો મળતાં થોડા વધારે મિત્રોની રચનાઓ મોકલવા પ્રયત્નકરીશ.

આજે જયશ્રીબહેનની એક ટુંકીવાર્તા મોકલું છું. આશા છે કે એમની અગાઉની રચનાઓની જેમ પણતમને ગમશે.

Inline image 1

Inline image 2

Inline image 3

Click here to Reply, Reply to all, or Forward
13.95 GB (82%) of 17 GB used
Last account activity: 8 hours ago

Details

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s