સર્જક અને સર્જન (જયશ્રી વિનુ મરચંટ)-4

 

પહેલી ત્રણ પ્રસ્તુતિમાં તમે જયશ્રી બહેનના પદ્યનો આસ્વાદ કર્યો. આને એમના ગદ્યની પ્રસ્તુતિ કરૂં છું. એમણે નિબંધ અને ટુંકી વાર્તાઓનું પણ સર્જન કર્યું છે. આજે એમનું આત્મકથન પ્રકારનું એક સર્જન મોકલું છું. સમયના અભાવે હું એને વર્ડ ફોર્મેટમાં ટાઈપ નથી કરી શક્યો, એટલે સ્કેન કરીને મોકલું છું, આશા છે કે આપ તે વિના મુશ્કેલીએ વાંચી શકશો. જરૂર પડે તો ઈ-મેઈલને કોપી કરી વર્ડમાં પેસ્ટ કરી, છાપેલું છે એને મોટું કરી વાંચી શકશો.

Inline image 1

 Inline image 2

Inline image 3

રજૂઆતઃ પી. કે. દાવડા

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s