સર્જક અને સર્જન (જયશ્રી વિનુ મરચંટ-૨)

સર્જક અને સર્જન (જયશ્રી વિનુ મરચંટ

  આછાંદસમાં જયશ્રીબહેને ખૂબ ગંભીર વાત કલામય રીતે રજૂ કરી છે. આખી કવિતામાં એક્પણ શબ્દવગર પ્રયોજન નો નથી. ‘ને પછી’ ‘ને પછીફરી ફરી વાપરીને રચનાકારે બે વસ્તુ દર્શાવી છે, એક તોContinuity, અને બીજું, એક પત્યા પછી બીજું અને બે વચ્ચેનો સમયગાળો દર્શાવ્યો છે. અટકળ કેવી રીતેઅફવા બની જાય છે, અને અફવાને કેટલીકવાર સત્ય તરીકે કેવી રીતે રજૂ કરવામાં આવે છે, એમણેખૂબ કલાત્મક રીતે દર્શાવ્યું છે. ક્યારેક સત્ય કેવી રીતે અટકળોનો અને અફવાઓનો ગુલામ બની જાયછે, એમની કવિતાનો Master Stroke છે.

ને પછી…..

 કોશેટામાં પોષાયેલી અટકળની બંધ આંખો, ને પછી,

 અટકળને અંધ પાંખો ફૂટે, ને પછી

 નેઅટકળ ઊડી, ઊડી, ને એવી તે ઊડી, ને પછી,

 ને પછી, અટકળ બની ગઈ અફવા, ને પછી,

 અફવાને ફૂટે ચારેકોરથી શતશત ચરણ, ને પછી,

 ચરણોની હરણફાળ, અંધ પાંખોનો ફરફરાટ, ને પછી,

 ઊડી ઊડીને અફવા થાકે, ને પછી,

 ચરણ સંકોરે, અંધ આંખો ખેરવે, ને પછી,

 કોશેટામાં પાછી પેસીને ઉઘાડે બંધ આંખોને, ને પછી,

 કોશેટામાં ડંકાની ચોટ પરથી એલાન કરે કેહું અટકળ નથી, અફવ નથી,” ને પછી,

 છાતી ઠોકીને કહે, હિંમતભેર કે, “હું સત્ય છું!”, ને પછી,

 કોશેટાની પંચાયતી અદાલત પાસે મ્હોર મરાવે એના સત્ય હોવાના દાવા પર, ને પછી,

 ત્યારથી કોશેટામાં સત્ય, અટકળ અને અફવાની ગુલામી કરે છે….!

 –જયશ્રી વિનુ મરચંટ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.