ગયા મહિનાનો વિષય -કવિતા(૨૦)હેમંત ઉપાધ્યાય

સાઈ   ને  બે   કર્મ      શ્રદ્ધા    અને સબુરી  
અહી   સીનીયર    ને  બે  ચીજ   રાખવાની      શ્રદ્ધા  અને સબુરી 
આ સાથે  મારી ભાવોર્મિ    વાંચો 
 
શ્રદ્ધા    અને સબુરી  
 
જય  જય   હે સીનીયર , તમારા   મહા મોલ 
તમારી  વ્યથા  ના અંકાય  નહિ  કોઈ  તોલ         જય જય  હે 
 
અહી  સંભાળે  નહિ  ,કોઈ  તમારા    બોલ 
રાજી રહેવા ફરવું તમારે  મોટા મોટા  મોલ          જય જય  હે
હવે  બકા  ને અહીં   બકો   કહેવાય   નહિ 
” ડોટર ઇન લો  ‘ની ખોલાય  નહિ   પોલ             જય જય  હે
જમાઈ ક્યારેક  સાચવે નહિ  માન કે આદર 
પણ દીકરી ની નજર માં તમે રહો  અણમોલ       જય જય  હે
દુખડા  સીનીય ના અહીં જાણે નહીં    કોઈ 
તોય સમૃદ્ધિ  ના પીટવા અહીં મોટા   ઢોલ         જય જય  હે
ભૂલો સ્નાન  તીરથના  કે ભારત ની નદીના 
અહીં તો નહાવા મળશે  નહીં  તમને ડોલ         જય જય  હે
ચોરાયા  કે ઓટલાની  રંગત જાવ    ભૂલી 
અહીં મંદિરે  આવી ને   કરો તમે કિલ્લોલ          જય જય  હે
“ડે કેર ” “મેડીકેલ”અને  એસ એસ   આઈ
ઢકાવે છે    આપણી    સંપત્તિ ની     પોલ            જય જય  હે
ઇમેલ ,ફોન ,ફેસબુક  અને   વોટ્સ અપ માં 
સમય  જાય દોડી ને હરખ ના બંધાય કોલ         જય જય  હે
વતન ની સંસ્કૃતિ અને સંસ્કાર ના જતન માટે 
“જયહેમ”કહે  સીનીયરો    કરે  બોલબોલ        જય જય  હે
ઓમ માં   ઓમ -હેમંત ઉપાધ્યાય 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.