ડાયાસ્પોર’ અછાંદસ કાવ્ય …(5)પપ્પા-દર્શના ભટ્ટ.-

mothers day માતૃ મહિમાના ગાન સાથે ઉજવાઈ ગયો.મારી પુત્રવધુ
કૈક દુખ સાથે બોલી ” મા, સહુ માની સહનશક્તિ,ત્યાગ અને સંતાનો માટે ભોગવેલા
દુઃખ અને આપેલા બલીદાનોનો મહિમા કરે છે,પણ વયસ્ક એવા મારા પપ્પા
કેવું જીવી રહ્યા છે! ” પછી તો અમે બહુ વાતો કરી.તેની લાગણીને મેં નીચેના શબ્દોમાં
વ્યક્ત કરી છે.
પપ્પા
        ————
પપ્પા હીંચકા ખાય છે.
સાવ એકલા સાવ એકાંતે
પપ્પા હીંચકા ખાય છે.
સ્મિત વેરતી છબી  મમ્મીની
સામેની જ દીવાલે જીવતી.
તેની સામે સ્મિત કરીને
બે ઠેલા વધારે મારે છે,
ઠેલે  ઠેલે જિંદગીને
ઠેલા મારતા જાય છે.
પપ્પા હીંચકા ખાય છે.
ચાની ચુસકી લેતા લેતા
સંગાથે સ્મરણો દઝાડતા
જીભ દઝાડી બેસે છે.
એકલતાને પચાવતા
શું શું પચાવી જાય છે !
ખાટાં ખારા મીઠાં માઠા
સ્મરણો હિચોળતા જાય છે.
પપ્પા હીંચકા ખાય છે.
માત્ર વ્યાસન એક,કામ.
થતું નથી પણ કરવું છે.
જાત ડૂબાડી કામમાં
અમને તારતા જાય છે.
રામો રસોયો પાડોશીના
ખાડા અખાડાની સંગાથે
સમાધાનના સથવારે
જીવન વિતાવતા જાય છે.
એની સાંજ મારી સવાર
વાતોનો ના મળે અવકાશ
એન.આર.આઈ.દિકરીના
વ્યસ્ત જિવનને પોતાના
ત્રાજવે તોળતા  જાય છે.
રોજ કરું હું ફોન છતાં
આ અલીકોચમેનને કેમ
સમજાવું,હું મરિયમ નથી !
જોબ નવી ને દેશ પરાયો
પણ …….
આવું છું પપ્પા
જૂનમાં આવું જ છું.
રાહ જોજો  હો…આવું જ છું.
( શ્રી ધૂમકેતુની પ્રસિદ્ધ નવલિકા ” પોસ્ટ ઓફીસ ” ના પિતા પુત્રી અલીકોચમેન અને મરિયમ
 ગુજરાતી સાહિત્યના અવિસ્મરણીય પાત્રો છે .)
દર્શના ભટ્ટ.

4 thoughts on “ડાયાસ્પોર’ અછાંદસ કાવ્ય …(5)પપ્પા-દર્શના ભટ્ટ.-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.