માઈક્રોફિક્ષન (79)“લગ્નયોગ.”- પ્રવીણકાંત-

એક ઝીણી માઈક્રોફિક્ષન “લગ્નયોગ.” . એક હતો છોકરો. કાશીમાં વેદાભ્યાસ કરેલા દાદાનો એકનો એક જીવીત રહેલો પૌત્ર. એક વાર કાશીમાં સાથે ભણેલા દાદાના, સફેદ દાઢીવાળા જ્યોતિષી દોસ્ત, દાદાને મળવા આવ્યા. એ જોશીદ…

Source: એક ઝીણી માઈક્રોફિક્ષન “લગ્નયોગ.”

2 thoughts on “માઈક્રોફિક્ષન (79)“લગ્નયોગ.”- પ્રવીણકાંત-

  1. Pingback: માઈક્રોફિક્ષન (79)“લગ્નયોગ.”- પ્રવીણકાંત શાસ્ત્રી | સહિયારું સર્જન – ગદ્ય

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.