માઈક્રોફિક્શન વાર્તા…(54)-સીઝન-અર્ચિતા દીપક પંડયા

મારી નાનકડી દીકરીને ફળ બહુ જ ભાવે અને વર્ષો પહેલાં આજની જેમ બારેમાસ બધા ફળ અને શાકભાજી નહોતા મળતા ત્યારની વાત ….. એ જયારે સીઝન ના હોય એવા ફળની માંગણી કરે ત્યારે સીઝન નથી કહી એની માંગણી ટાળવી પડતી ….. એક વખત એ ચિંતામાં એ પૂછી બેઠી કે ” મા , ચોકલેટની સીઝન ક્યારે હોય ? “……

દુનિયા અને દુનિયાદારી ની હજૂ સમજણ કેળવતા બાળની સાવચેતીની તકેદારી સ્પર્શી ગઈ !
નન્ના નો ડર આપણને બધાને હોય જ છે !!!!!

અર્ચિતા દીપક પંડ્યા

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.