કેસુડાં નો રંગ. -વસુબેન શેઠ –

 

             પાણીમાંતો પલાળ્યો કેસુડો ,
             રંગતો બન્યો એનો કેસરિયો પીળો,
             રંગ જોઇને બાવડી ભાન ભૂલી,
             પિચકારી ભરી અનાથાલય ચાલી ,
             બાળકો સાથે એ પણ રંગાઇ ,
             ખોબો ભરીને ખાધી ધાણી ,
              ભોળા ચહેરા સાથે થઈ ગઈ ઉજાણી,
              છોડી દીધા ઊંચ નીચના ભેદ ઘણા,
              ભેટી પડી ને દુખણા લીધા તણા ,
               બાળકો સાથે બે ઘડી આનદ માણ્યા,
               બની ધન્ય અને સમેટી લીધા સુખ દુખ ના તાણા વાણા ,
                                                                          વસુબેન શેઠ।

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.