ભગવાન નું ઘર-માઇક્રોફીક્ષન -3-અર્ચિતા દીપક

ભીડભાડ માં થી મારા ચાર વર્ષના દીકરા વ્રજેશને લઈને દર્શન કરી હું બહાર નીકળી , આસ્થા મુજબ દર્શન કર્યાનો સંતોષ હતો , મન આનંદિત હતું અને એકાગ્રતાથી પ્રસાદ અને દીકરાએ પકડેલી આંગળી સાચવતી , ભીડ ચીરતી હું બહાર આવી ….મારું ધ્યાનભંગ થયું ; વ્રજેશ મારી સાડી જોરથી ખેંચી રહ્યો હતો….” ગિરદીમાં હેરાન ન કર બેટા , ચાલ બહાર નીકળી જઈએ ” .” મા , મા ” એના સ્વભાવ પ્રમાણે જીદ ના છોડી … “આ દાદા કોણ છે ?” રઘવાટમાં પણ એની જીજ્ઞાસા સંતોષવા મેં ધીરેથી કહ્યું કે ; “બેટા, ભિખારી કહેવાય, અહી ઓટલે બેસે માંગે અને ખાય “.” રાત પડી ગઈ છે તો ઘરે કેમ જતા નથી ?” પ્રતિપ્રશ્ન તૈયાર હતો .”ના બેટા,એમને ઘર ન હોય!”.”મા , અંદર ભગવાન સરસ ઘરમાં બેઠા છે !”…”એને મંદિર કહેવાય!””ત્યાં તો એની પાસે એ.સી. ….””હા,એ તો ભગવાનને ભક્તો સાચવે ને ?” “એ તો પથ્થરના છે , શરીર તો આ દાદાને છે ,એમને કેટલું દુઃખ થતું હશે ?” …….

મારા હાથમાંથી પ્રસાદ પડતા પડતા રહી ગયો ….!!!

અર્ચિતા દીપક

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.