પગરખું-ફૂલવતી શાહ

Mom 75th birthdayપગરખું

કાંટા, કાંકરા, કાદવ, કીચડથી, પગ ને આપ્યું રક્ષણ

 તું ‘ પગ-રક્ષક ‘  અપભ્રંશે, આજ  બન્યું ‘ પગરખું  ‘.

 

ઊચાં-નીચાં,લાંબા-પહોળાં, કાપડ,પ્લાસ્ટિક કે ચર્મ,

રાતાં, કાળા,  ભૂરાં , લીલા,  અનેક ધર્યાં  રુપ-રંગ.

 

ઠંડી – ગરમી,  ભીને – સુકે, ઘરની  અંદર કે બહાર ,

આજ્ઞાપાલક સેવક બની,   તેં સંભાળ્યું  નિજ કામ.

 

બુટ,ચંપલ,સેન્ડલ,સપાટ, પાવડી,મોજડી કે સ્લીપર

અનેક નામ ધરીને તું, સદા રહ્યો  ‘ કર્તવ્ય નિષ્ઠ’. 

 

જાત ઘસી  તેં  પરોપકારે  , તારાં રૂપરંગ બદલાયાં

છીદ્રપડ્યાં, કાયાતૂટી, ‘ના’ પામ્યો પુરસ્કાર એક્કેય !

 

ઘર, મેડી , મંદિર, ગુરુદ્વાર  કે પાઠ શાળાના દ્વારે

તિરસ્કૃત થઇ પ્રવેશ ‘ન’ પામ્યો એવી છે દર્દકહાણી.

 

ફૂલવતી શાહ 

10 thoughts on “પગરખું-ફૂલવતી શાહ

 1. congretulations. Wonderful subject you have selected very nice poem appropriat words you
  chooes in each line. Really it is a execellent poem. Motiben Padmaben K. Shah.

  Like

 2. My dear Fulvatiben. Congratulations. You have selected a wonderful subject. you have used
  appropriate words in each line. Very good description of the most useful item of daily life. I have never read such a wonderful poem in 84 years of my life.
  Padmaben K. Shah

  Like

 3. My Dear Fulvatiben,
  Congratulations.You have selected a wonderful subject. In each and every line ,there is nice description about shoes. I have never read such a poem in my life of 84 years. Dhanyavaad.
  I wish ,you continue your writing in “Shabdo nu Sarjan. ” My heartiest blessings to you.

  Like

 4. ખુબ જ સરસ ફૂલવતી બેન તિરસ્કૃત થઇ જે ન પામી પ્રવેશ ,તેને જ તો મળ્યો શબ્દોનું સર્જનમાં પ્રવેશ!

  Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.