મનવા કરી લે તું પ્રેમ-ઇન્દુ શાહ

મિત્રો
 
ફક્ત વેલેન્ટાયન દિવસે  જ પ્રેમ ? બારે માસ પ્રભુ આપણને ઋતુ ઋતુની અદભૂત અજાયબીઓ આપે છે,
આજે મન ભરી તેને પ્રેમ કરી લઈએ.આ વિચાર ગમ્યો? જરૂર આપના પ્રતિભાવમાં જણાવશો.

fulada

કરી લે તું પ્રેમ

મનવા કરી લે તું પ્રેમ

વનવગડાના ફૂલડાઓમાં

વસંતની મહેકતી મહેક

ભરીને કરી લે તું પ્રેમ

મનવા કરી લે તું પ્રેમ

ખળખળ વહેતા ઝરણા

તનના તાનપુરાની સાથ

ડુંગર ખીણની વનરાજીના

ધ્યાન ધરીને કરી લે તું  પ્રેમ

મનવા કરી લે તું પ્રેમ

સૃષ્ટિ સૌન્દર્ય અદભૂત

રચનાર પરમ પરમેશ્વરને

યાદ કરીને કરી લે તું પ્રેમ

પ્રભુને કરી લે તું પ્રેમ

મનવા કરી લે તું પ્રેમ

 આખુ કાવ્ય વાંચવા

ઇન્દુ શાહ

www.indushah.wordpress.com

Thanks for visit

1 thought on “મનવા કરી લે તું પ્રેમ-ઇન્દુ શાહ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.