સંતાકૂકડી-કલ્પના રઘુ

સંતાકૂકડી

એક ધૂંધળીસી આકૃતિ, મુજ માનસપટ પર છવાઇ રહે,

એ તુજ છે, એ તુજ છે.

પળપળ હર ક્ષણ, સંતાકૂકડી ખેલતી રહે,

એ તુજ છે, એ તુજ છે.

ક્યારેક વિરહ ક્યારેક મિલન, ક્યારેક રડાવે ક્યારેક હસાવે,

એ તુજ છે, એ તુજ છે.

જાગતા દિસે કે સૂતા, રહે ધ્યાનમાં, બેધ્યાનમાં,

એ તુજ છે, એ તુજ છે.

શ્વાસમાં કે પ્રાણમાં, સાત સૂરોનાં નાદમાં,

એ તુજ છે, એ તુજ છે.

નીચેથી ઉપર, ઉપરથી નીચે, ચક્રભેદન કરી સળવળે,

એ તુજ છે, એ તુજ છે.

કલ્પના રઘુ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.