પ્રેમ –  રોહીત કાપડિયા                                                                                              

                                            પ્રેમ

                                                       _______________

                                     તેં મને સોના-હીરા-મોતીનાં અલંકારોથી મઢી ન દીધી,

                                     પણ હાં !મારા મુખ પર લાખેણું સ્મિત સદા યે રાખ્યું.

                                     તેં મારા દામનને ફૂલોની વર્ષા  કરીને ભરી ન દીધું,

                                     પણ હાં ! કદી યે કાંટો ન ખૂંચે તેનું સદા ધ્યાન રાખ્યું.

                                      તેં મને રાજાની પટરાણી  જેવાં એશો-આરામ ન દીધાં,

                                      પણ હાં ! મને ક્યારે ય તેં જરા પણ થાકવા ન દીધી.

                                     તેં મને ચાંદ-તારા લાવી આપવાનું ક્યારે ય ન કહ્યું,

                                     પણ હાં ! જીવન સ્વર્ગીય લાગે તેનો સદા ખ્યાલ રાખ્યો.

                                     તેં મારી છબીને વોલેટમાં રાખવાનું ક્યારે ય ન વિચાર્યું,

                                     પણ હાં ! તારા દિલથી તેં મને ક્યારે ય અળગી ન કરી.

                                     તેં મને ક્યારે ય મોંઢે-મોંઢ ‘આઈ લવ યુ ‘ એવું ન કહ્યું,

                                     પણ હાં ! તારી ખામોશીમાં પ્રેમગીત સદા ગુંજતું રહ્યું.

                                         ( જન્મભૂમિ )                               રોહીત કાપડિયા

1 thought on “પ્રેમ –  રોહીત કાપડિયા                                                                                              

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.