સંસ્થાઓના સહકારથી ભાષાને ઉજાગર કરવાનો આ “બેઠક”નો પ્રયત્ન છે.

બેઠક-sanstha

 

“ઇન્ડિયા કોમ્મુનીટી સેન્ટર”,”વૈષ્ણવ પરિવાર મંદિર”,”બે એરિયા ગુજરાતી સમાજ ઓફ નોર્ધન કેલીફોર્નીયા”,”ગુજરાતી કલ્ચરલ એસોસિયન-જીસીએ”, “નાટકોત્સવ”Naatakothsava 2015
અને લોસ એન્જેલસ અને હ્યુસ્ટન ની ગુજરાતી સમાજ  જેવી સંસ્થાઓના સહકારથી માતૃભાષા  માટે સર્જન,સંવર્ધન અને પ્રચાર….અને. પ્રસાર, ઉજાગર કરવાનો આ “બેઠક”નો પ્રયત્ન છે.અને આ માટે “બેઠક”  આપ સૌને આભારી છીએ,

1 thought on “સંસ્થાઓના સહકારથી ભાષાને ઉજાગર કરવાનો આ “બેઠક”નો પ્રયત્ન છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.