તમે મને એવા લાગો…(6)-મેઘલાતાબેહન મહેતા

મેઘલાતાબેહન મહેતા

“તમે મને એવા લાગો” ના જવાબ રૂપે પ્રશ્ન લાવી છું
હા આવા  પ્રશ્ન સાથેની મેઘલાતામાસીની એક સરસ મજાની કવિતા લાવી છું. .

માસીની એક ખૂબી છે  એ શબ્દોને ગમે ત્યાં વાપરીને કવિતામાં સજાવી શકે છે ..પ્રશ્નાર્થ ચિન્હ દરેક બે પંક્તિ એ વાપર્યા છે .પરંતુ જેમાં  હરેક પશ્ન એક મોન નો જવાબ છે .. પૂછવું જ શું ?થી વાત અધુરી નથી પ્રેમની પૂર્ણતાનો  અહેસાસ છે …શરમાય ને પ્રેમ કેવી રીતે થાય એ ખુજ સુંદર રીતે રજુ કર્યું  છે ..પ્રેમને પાંગરવા માટે શબ્દો નો કે વાચા ની જરૂર નથી ….અમે નજરો થી જોઈને તમને કર્યે પ્રેમ અને તમે જવાબ વાળો મોંન  થી .. તો ચાલો પ્રશ્ન પૂછીને પ્રેમનો અહેસાસ  માણીયે.

પૂછવું જ શું ?

અમે સામું જોયું ને તમે શરમાઈ  ગયાં
ને પછી વાતો કરવાનું તો પૂછવું જ શું ?
અમે કેમ છો ?કહું  ને તમે લજવાઈ ગયાં
ને પછી આગળ તો પૂછવું જ શું ?
અમે મોગરો ધર્યો ને તમે મહેકી ઉઠ્યાં
ને પછી ગજરો ગૂંથવાનું તો પૂછવું જ શું ?
અમે પાણી માગ્યું ને તમે વરસી પડ્યાં
ને પછી બીજા કશાનું તો પૂછવું જ શું?
અમે હોઠે  મલક્યાં ને તમે છલકી  પડ્યાં
ને પછી છલકે ભીંજાવાનું તો પૂછવું જ શું ?
અમે નજર્યું નાંખી ને તમે ડૂબી ગયાં
ને પછી દરિયો તરવાનું તો પૂછવું જ શું ?
અમે હળવે પૂછ્યું ને તમે હસી પડ્યાં ,
ને પછી ‘હા’ ‘ના’કહેવાનું તો પૂછવું જ શું ?

કલાકાર કયારેય મરતો નથી ….તેઓ એમની રચનાઓ કૃતિઓ તથા એમના શબ્દો અને સ્વરથી  હંમેશ જીવંત રહેશે.જીવનના બે બિંદુની વચ્ચે લાગણી અને સંવેદના ઓથી જીવ્યાં હોય તે કેવી રીતે મૃત્યુ પામે ? તેઓ રુવે રુવે જીવનાર વ્યક્તિ હતા.એક વાત કહીશ કે મરણ કરતા સ્મરણ બળવાન છે..હા માસી એક કલાકાર આત્મા હતો એ સદાય જીવતો રહેશે ક્યારેક  શબ્દોમાં તો ક્યારેક સ્વરમાં ક્યારેક ઓલ ઇન્ડિયા રેડી​યોના બોક્સમાં તો ક્યારેક તકતા પર ભજવતા નાટક માં તો ક્યારેક ટાગોરના અનુવાદમાં માસી આપણી  સાથે ને સાથે જ રહેશે.

 

2 thoughts on “તમે મને એવા લાગો…(6)-મેઘલાતાબેહન મહેતા

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.