નવા વર્ષની હું કથા શું લખું ?-વિવેક મનહર ટેલર

નવા વર્ષ વિશે કોઈ નવી રચના નથી. એક જૂની છે એ મોકલું છું:

નવા વર્ષની હું કથા શું લખું ?

શરીર એ જ, વસ્ત્રો નવાં, શું લખું ?

જૂની ક્ષણના સ્થાને નવી સ્થાપવા પડી

કેટલી આપદા, શું લખું ?

અધૂરી જ રહેવાને જન્મી છે જે,

એ ઈચ્છા તણી અવદશા શું લખું ?

શું છે, રોશની ઝગમગાતી ? શું છે ?

નરી આંખના ઝાંઝવા, શું લખું ?

નવું વર્ષ સૌને મુબારક હશે –

આ ભ્રમણા છે, જાણું છતાં શું લખું ?

ફરી એ જ દિવસો, ફરી રાત એ જ,

ફરી જીવવાની વ્યથા શું લખું ?

વળી એ જ શબ્દો અને એ જ શ્વાસ,

નવું શું છે ? ગીતો નવાં શું લખું ?

-વિવેક મનહર ટેલર

2 thoughts on “નવા વર્ષની હું કથા શું લખું ?-વિવેક મનહર ટેલર

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.