દિવાળી-રોહીત કાપડિયા

માનનીય પ્રજ્ઞાબેન,
        કુશળ હશો. દિવાળી અને યુદ્ધને સાંકળતી એક રચના મોકલું છું. યોગ્ય લાગે તો સ્વીકાર જો.
                                                                                રોહીત કાપડિયા
                                                        દિવાળી
                                                ————————–
                                             જીવનની પરિભાષાથી અજાણ,
                                             યુદ્ધની પરિભાષાથી અજાણ,
                                             એ નિર્દોષ અને માસૂમ બાળક
                                             અચાનક જ બંદૂકના ભડાકા સાંભળી
                                             બોમ્બને તોપના ધડાકાઓ સાંભળી
                                             ફેલાયેલી આગની પ્રચંડ જવાળાને
                                             રોશનીનો ઝગમગાટ સમજીને
                                             એનાં પિતાને પ્રશ્ન કરે છે
                                             ” પપ્પા , દિવાળી તો આવી ગઈ ,
                                             મને નવા કપડાં નહીં અપાવી દો ?
                                             અને એ જ કમનસીબ રાતનાં,
                                             બોમ્બ સ્ફોટમાં જન્નતનશીન થયેલાં,
                                             એ બાળકનાં મૃત શરીર પર ‘
                                             નવુંનક્કોર કફન ઓઢાડતાં
                                            એનાં પિતા બધી જ મર્દાનગી ભૂલી,
                                            જિંદગીમાં પ્રથમવાર રડી પડ્યાં.
                                                                                       રોહીત કાપડિયા

1 thought on “દિવાળી-રોહીત કાપડિયા

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.