દિવાળીની શુભેચ્છા-ચીમન પટેલ ‘ચમન’

બેઠકમાં મારી હાજરી પુરવા તમારામાંથી એક્ને આ વાંચવા વિનંતિ કરું છું.

 દિવાળીના દિવસોએ બારણે આવેલાને નિરાશ તો ન જ કરી શકાય, ખરુંને?

તમારી વેબસાઈટમાં આ કૃતિ મૂકવી હોય તો પરવાનગી આપી રાખું છું!

દિવાળીની શુભેચ્છા સાથે બેઠકની સફળતા ઈચ્છતો,

ચીમન પટેલ ‘ચમન’

દિવાળી

કંઈ દિવાળીઓ આવી ને ગઈ!

સાપ ગયા ને લિસોટા રહ્યા ભઈ!!

કંઈ દિવાળીઓ આવી ને ગઈ!

સાફ કરે સહું પોત પોતાના ઘર,

દિવો પ્રગટાવે સૌ અંધકાર પર!

સારા કપડાં પહેરી સૌ જે ફરે,

બને વાનગીઓ સારી ઘરે ઘરે!

દિલની સાફસુફી કરવાની રહીં!

કંઈ દિવાળીઓ આવી ને ગઈ!

ચોપડા પૂજન કરી મેળવવું સુખ,

દેવ દર્શન કરી દૂર કરવું દુઃખ!

મંદિરે જઈને પ્રદક્ષિણા સહું ફરે,

ભાથું ભાવીનું આ રીતે બહું ભરે!

કૃપા પ્રભુની હજુ નથી રે થઈ!

કંઈ દિવાળીઓ આવી ને ગઈ!

સાફ કરે સહુ જો દિલના ઘર,

રાખે અમીદ્રષ્ટિ જો સૌની પર,

પ્રેમ પૂજન કરી જો મેળવે સુખ,

દૂર કરીએ જો દુઃખીઓનું દુઃખ!

શાંતિ ઘરોની આજે લૂંટાઈ રહીં!

કંઈ દિવાળીઓ આવીને ગઈ!

હરીફાઈઓ ચાલે મંદિરોમાં જ્યાં?

વિવિધ વાનગીઓ અન્ન્કૂટમાં ત્યાં!

ભગવાન તો ભાવનાનો ભૂખ્યો ભઈ!

કંઈ દિવાળીઓ આવી ને ગઈ!

*ચીમન પટેલ ‘ચમન’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.