જુલાઇ મહીનાનો વિષય છે “પ્રતિકૂળતા”

સૌ લેખક મિત્રોને…
જુલાઇ મહીનાનો વિષય છે “પ્રતિકૂળતા”
સૌ લેખક મિત્રોને જુલાઇ મહીનાનાં વિષય “પ્રતિકૂળતા” આપી રહ્યો છું
સામન્ય નિયમો
શ્રૂતિ ફોંટમાં વર્ડ ફોર્મેટમાં મહતમ ૧૫૦૦ શબ્દોનું લખાણ આવકારાય છે.
નિબંધ, લઘુ કથા કે કાવ્ય રસાસ્વાદ સ્વિકાર્ય છે .
છેલ્લી તારીખ ૨૩જૂલાઇ ૨૦૧૫
લેખ મોકલવાનું ઇ મેલ સરનામુ
vijaykumar.shah@gamail.com
pravina_avinash@yahoo.com
hemap920@gmail.com
pragnad@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.