કિટ્ટા્ અને બુચ્ચા-(3)-પ્રવીણા કડકિયા

કિટ્ટા્ અને બુચ્ચા

હોય ના લુચ્ચા

બચપનના ભેદ એ ખોલે બધ્ધા

ગમો અણગમો છુપાયો છે બચ્ચા

લડતા ઝઘડતા ત્યારે કરતાંતા કિટ્ટા

મનગમતાં સંગે હમેશા બુચ્ચા

હવે ન આવડે કરતાં કિટ્ટા

સહુની સંગે કરી છે બુચ્ચા

રાત ગઈ વાત ગઈ માણ હવે મજ્જા

યાદ રાખજે આ વાત મારા રાજ્જા

નહી તો કરીશ તને મનમાની સજ્જા

હસી કે રૂદન, સુખ યા દુખ , જીવન હો યા મૃત્યુ

સહુની સંગે મુસ્કુરાઈને કરી લીધી બુચ્ચા.

 

3 thoughts on “કિટ્ટા્ અને બુચ્ચા-(3)-પ્રવીણા કડકિયા

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.