તસ્વીર બોલે છે-(13)-શૈલા મુન્શા

શૈલાબેન મુન્શાના બે હાઇકુ તેજ ધારે સંપૂર્ણ અને ગમે તેવા રચાયા  છે.

80646

1- છે શું હિંમત?

જવા તો દઉં બીજે!

છોડ તો ખરો

2- પડું કે બચું

અવકાશ નથી બીજો,

શરણે તારે.

શૈલા મુન્શા

www.smunshaw.wordpress.com

1 thought on “તસ્વીર બોલે છે-(13)-શૈલા મુન્શા

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.