એક નવતર પ્રયોગ ! તસવીર બોલે છે (4) ડૉ. ચંદ્રવદન મિસ્ત્રી

 

 

સહિયરુ સર્જન ટંતીય ખેંચ

 મેં હું  ના

એક અનોખું પતિ પત્ની મિલન !

લાકડી મળતા, હું તો ચોંટી ગયો,

હજુ તો લટકતો હતો અને ભાર વધ્યો,

નજર નીચે કરી હું કરી શકતો નથી,

ત્યાં પત્ની ગભરાઈ મને કહેતી હતીઃ

“લાકડી ના છોડશો ઓ મારા સ્વામી,

હું તો લટકી રહી છું તમારો પગ ઝાલી,”

“ગભરાઈશ નહી જરા, ઓ મારી પ્રિયતમા,

હું છું તો શાને છે ચિન્તારૂપી વિચારોમાં ?”

“ચંદ્ર” દેડકા દેડકીનો સંવાદ સાંભળી કહે ઃ

“અંતે પતિ-પત્નીનું મિલન લાકડી પર નજરે પડે !”

 ડૉ. ચંદ્રવદન મિસ્ત્રી

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.