થાવ થોડા વરણાગી-(1)ચીમનભાઈ પટેલ

મિત્રો ,

વિચારો સાથે નવી ટેકનોલોજી અપનાવો અને થાવ  થોડા વરણાગી

જે રચનાનો સહારો લઇ મેં રચના કરી હતી તેને હવે માણો  જેના original લેખક ચીમનભાઈ પટેલ છે. ટેકનોલોજી એ તો ભાઈ….

ટેકનોલોજી એ તો ભાઈ,

બધાને “Modern” કરી દીધા…

નાના-મોટોઓને કોમ્પ્યુટર પર બેસતા કરી દીઘા!
‘સેલ-ફોન’ પર શાકભાજી પણ વેચતા કરીદીઘા!

ટેક્નોલોજીતો ભઇ વઘી રહી છે જુઓ ચારેકોર,
ગુણાકાર ને ભાગાકાર બઘાને ભૂલતા કરી દીઘા!

સવારના પહોરમાં નિયમિત ન્હાવાનું જે છોડીને,
‘ઇમેલ’ના સરોવરમાં ડૂબકી મારતા કરી દીઘા!

ખાવાનો ચસ્કો બઘાનો જુઓ વઘતો જાય છેઆજે,
‘સ્પેસ’માં સુનીતાને પણ સમોસા ખાતા કરીદીઘા!

પૈસા પડાવનાર પાત્રો વઘી રહ્યા જૂઓ અહિપણ?
વિમાનો ને વહાણો ઉપર કથાઓ કરતા કરીદીઘા!

સમયની મારામારી વઘી ગઈ છે ઘેર ઘેર આજેતો,
સંડાસમાં ‘સેલ્યુલર’પર વાતો પણ કરતા કરીદીઘા!

‘લેક્સસ’ ને ‘મરસીડીઝ’માં આમતેમ ફરો છોતમે,
અમારા અવસરો પર મોડા કેમ આવતા કરીદીઘા?

કથાઓ કરાવીને પણ વ્યથાઓ કોઈની ઘટીનથી,
ક્લેશો કુટુંબો વચ્ચેના ભઇ કેમ વઘારતા કરીદીઘા?

હાથ લંબાવતું નથી કોઇ સહારો આપવા માટેતો,
ઇર્ષામાં એક બીજાના જૂઓ પગ ખેંચતા કરીદીઘા!

સ્મશાન વૈરાગ્ય આવવો શક્ય નથી ‘ચમન’હવે?
‘ઇલેકટ્રિક’ ભઠ્ઠામાં મડદાં પણ બાળતા કરીદીઘા!

 Chiman Patel ‘chaman’

2 thoughts on “થાવ થોડા વરણાગી-(1)ચીમનભાઈ પટેલ

 1. “ટેકનોલોજી એ તો ભાઈ,
  બધાને “Modern” કરી દીધા…”
  તો પણ કથાઓ કરાવતા રહ્યા છતા…..
  “કથાઓ કરાવીને પણ વ્યથાઓ કોઈની ઘટીનથી,
  ક્લેશો કુટુંબો વચ્ચેના ભઇ કેમ વઘારતા કરીદીઘા?”

  Like

 2. ચીમનભાઈ,તમેતો પૂરેપૂરા વરણાગી થઇ ગયા……’ચીમન’માંથી ‘ચમન’ થઇ ગયા…..!!!

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.