વિજય કાવ્ય-સ્વપ્ન જેસરવાકર

કમલકી નિકલી સવારી...વિજય કાવ્ય

ભાજપાકી નિકલી સવારી કમલકી લીલા હે ન્યારી

એક તરફ રાજનાથ એક તરફ લાલજી …એક તરફ લાલજી

નરેન્દ્રજી બને  ભાજપાકે વિજય વિહારી…ભાજપાકે વિજય વિહારી…ભાજપાકી.

સારે ભારતમેં કેસરિયા છાયા, હર પ્રાંતમેં કમલ ખિલાયા (૨)

ગ્યારા અશોકાને દિવાલી મનાઇ, દશ જનપથમેં હોલી જલાઇ (૨)

યે તો કમાલકી હે નરેન્દ્રજીકી  બલિહારી…નરેન્દ્રજીકી બલિહારી…..ભાજપાકી.

કમલને કેસા કમાલ દિખાયા, જનતાને ખુશી માહોલ બનાયા (૨)

પંજાકો ગિરાયા જેડીયુકા સફાયા, હાથીકો ઇધર ઊધર ઘુમાયા (૨)

પંકચરવાલી સાયકિલ હુઇ બેચારી…. સાયકિલ હુઇ બેચારી…..ભાજપાકી

ગુજરાતસે એક સંદેશ જ ગુંજા નરેન્દ્ર તો સારે દેશમેં ઘુમા (૨)

અબ તો અચ્છે દિન આયેંગે ,ભારતકે ભાગ્યકો જગાયેંગે  (૨)

ગુંજી સાથ સબકા વિકાસકી ચિચીયારી..વિકાસકી ચિચીયારી…ભાજપાકી

સ્વપ્ન જેસરવાકર

6 thoughts on “વિજય કાવ્ય-સ્વપ્ન જેસરવાકર

 1. Pingback: કમળની કમાલ ! | Girishparikh's Blog

 2. A very appropriate way to expreess what is happening in India with political parties and what will happen in future. Veru nice. I like it.

  Like

 3. સારે ભારતમેં કેસરિયા છાયા, હર પ્રાંતમેં કમલ ખિલાયા (૨)

  ગ્યારા અશોકાને દિવાલી મનાઇ, દશ જનપથમેં હોલી જલાઇ (૨)

  ગોવિંદભાઈની સરસ પ્રસંગોચિત કાવ્ય રચના

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.