એક બીજાને ગમતા રહિયે…-પી. કે. દાવડા

એક બીજાને ગમતા રહિયે

ચાલો આપણે એક બીજાને ગમતા રહિયે,

ગમવાની આ રમત આપણે રમતા રહિયે.

તારા મારા સ્વભાવ જુદા, પણ તેમાં શું?

લોકો  ઉપર પ્રભાવ જુદા, પણ તેમાં શું?

લોકોના આ રામ-સીતાના ભરમમા રહિયે,

ચાલો આપણે એક બીજાને ગમતા રહિયે.

તને ભાવે એ મને ન ભાવે, પણ તેમાં શું?

ચા કોફી પણ નોખા આવે, પણ તેમાં શું?

રોજ રાતના  ભેગા બેસી જમતાં જઈએ,

ચાલો આપણે એક બીજાને ગમતા રહિયે..

ઘરની વાતું ઘરમા રહેતી, પણ તેમા શું?

દુનિયા છો ભરમમા રહેતી, પણ તેમા શું?

અભિનય આપણે આપણો કરતા જઈયે,

ચાલો આપણે એક બીજાને ગમતા રહિયે..

-પી. કે. દાવડા

1 thought on “એક બીજાને ગમતા રહિયે…-પી. કે. દાવડા

  1. શ્રી દાવડાજીનું સરસ મજાનું ગમે એવું કાવ્ય
    એકબીજા સાથે હળી મળીને જીવી લેવાનો સંદેશ આપતું કાવ્ય

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.