ઉપરવાસની અરજી-કલ્પના રઘુ

ઉપરવાસની અરજી

મારા જીવમાં પાછો જીવ લાવી કાં તુ હરખાય છે?

મનનો માળીડો મરક મરક થાય છે!!

પીડાનાં પરપોટા પળે પળે ફૂટે છે.

શું ઉપર બેઠો છે? તારી રાહ જોવાય છે.

નાડીઓ તૂટે છે ને જીવ તરફડે છે,

ક્ષિતિજને આંબવાને જીવ ઉછાળા મારે છે.

દુનિયાએ દીધો છે જાકારો મુજને,

સોડ તાણવી છે ઉપરવાસમાં જઇને મુજને.

સંવેદના પણ તારા ખેલમાં સૂતી છે.

ચેતના પણ ચક્ષુ થકી વેહેવાને નીકળી છે.

નામ-સરનામુ બદલવા હું છું તૈયાર,

બસ, તારી તૈયારીમાં છે, મારો સ્વીકાર.

આ મારી છેલ્લી છે અરજી,

બાકી સ્વીકાર કરવો એ તારી છે મરજી.

કલ્પના રઘુ

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.