મને ગમે છે………. -ઈ બુક

Doc1Publication1

બુક  તૈયાર થઇ ગઈ છે.  આપ આપના આર્ટીકલ વાંચી શકશો.

જે મિત્રો હાજર ન હતા તે આ બુક માણી  શકશે.

link-mane game che

2 thoughts on “મને ગમે છે………. -ઈ બુક

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.