પ્રેમ નો અનુભવ કરે….જયા ઉપાધ્યાય

પ્રેમ   નો અનુભવ   કરે

 પ્રેમ ને શબ્દો માં  અંકિત  એ   જ   કરે

જેનું  હૃદય ક્યાંક  પ્રેમ નો અનુભવ   કરે

પ્રેમ એક એહસાસ   છે

પ્રેમ એકબીજા માં વિશ્વાસ  છે

પ્રેમ થી મહેકતો    હર  શ્વાસ છે

તો  પ્રેમ તમારી આસપાસ   છે

પ્રેમ નું સદા  સન્માન એજ  કરે

જેનું   મન  પ્રેમ ની અનુભૂતિ  કરે

માનો  તો પ્રેમ એક ઝરણું  છે

માનો તો ખળ ખળ વહેતી  નદી છે

સમર્પણ  એ જ પ્રેમ નો સાગર  છે

અને ક્ષમા એ જ પ્રેમ ની ગાગર  છે

જીવન માં પ્રેમ નું અમૃત  એ જ ભરે

જે  પ્રેમ માં પાગલ થઇ     ને    ફરે

પ્રેમ વગર નું જીવન જે જીવે  છે

એને માનવ  ના  કોઈ ગણે  છે

અરે પશુ પણ  પ્રેમ ને ઝંખે  છે

ને પ્રેમ થી જ બધે સ્વર્ગ   બને છે

પ્રેમ ના તરંગો માં એ જ સદામોજ   કરે

જે   પ્રેમ  સહુ કોઈ ને  વહેંચતો    ફરે

પ્રેમ વિના  ની જીવન  આગ   છે

પ્રેમ છે તો જંગલ  પણ  બાગ   છે

પ્રેમ જેટલો સરળ એટલો જ વિશાળ છે

અને પ્રેમ થી જ સહુ  બને માલામાલ  છે

પરેન શબ્દ થી  નહિ  , ભાવ થી જે   ભરે

એ આયુ ના હર દિન  માં   જીવન ભરે

હર દિન  માં   જીવન ભરે

ઓમ માં  ઓમ —જયા   ઉપાધ્યાય —૪૦૮  ૯૪૫  ૧૭૧૭

3 thoughts on “પ્રેમ નો અનુભવ કરે….જયા ઉપાધ્યાય

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.