તો સારું। …જયવંતીબેન પટેલ

jayvantiben

Bookmark the permalink.

1 Response to jayvantiben

  1. Pingback: સહુનો સહકાર એ સોનામાં સુગંધ -જયવંતી પટેલ | શબ્દોનુંસર્જન

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s