ત્રિરંગો અમારી શાન છે…

અને કરોડો ભારતવાસીઓને ………….

આઝાદ દિનની શુભ કામના

ચમકતો દમકતો ને ફરકતો એ ત્રિરંગો અમારી શાન છે

જેની રક્ષા કાજે લાખો જુવાનોએ  દીધેલું  બલિદાન છે

ભારતના  ભાગ્ય  વિધાતા કેરું એ ઝળહળતું નિશાન છે

તારી છત્ર છાયામાં ખીલી ઉઠ્યાં ફળ ફૂલ ધન ધાન્ય છે

શહીદોએ વહોરેલી  શહાદતનું  કેરું અનન્ય  વરદાન છે

તારી રક્ષા કાજે ટાઢ તાપ વરસાદમાં હર એક જવાન છે

લાલ કિલ્લે ફર ફર ફરકતો રહે  હિન્દુસ્તાન કેરી જાન છે

એકતા અખંડિતતા લહેરાવીશું  ગગને  અમારું ગાન છે.

નહિ નમશે નિશાન તારું  હર હિન્દુસ્તાનીનું  ગુમાન છે.

વિશ્વ વિજય કરીશું જગમાં તું  યુવાનોનું સ્વાભિમાન  છે.

સ્વપ્ન જેસરવાકર

Govind Patel swapnajesarvakar@yahoo.com

3 thoughts on “ત્રિરંગો અમારી શાન છે…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.