એક પ્રાર્થના

હે પરમકૃપાળુ પરમાત્મા!

અમારા વિચારોને એટલા ઉદાર કરો કે,

બીજા માણસનું દ્રષ્ટીબીંદુ અમે સમજી શકીએ.

અમારી લાગણીઓને એટલી મુક્ત કરો કે,

બીજાઓ પ્રત્યે અમે તેને વહાવી શકીએ.

અમારા મનને એટલું સંવેદનશીલ કરો કે,

બીજાઓ ક્યાં ઘવાય છે તે અમે જાણી શકીએ.

અમારા હૃદયને એટલું ખુલ્લું કરો કે,

બીજાઓનો પ્રેમ અમે ઝીલી શકીએ.

અમારા ચિત્તને એટલું વિશાળ કરો કે,

પોતાના/પારકાના ભેદથી ઉપર ઉઠી શકીએ.

હે પરમાત્મા! અમારી દ્રષ્ટી એટલી ઉજ્જવળ કરોકે,

જગતમાં રહેલા તમારા સૌંદર્યો ને સત્યોને નીરખી શકીએ.

અમારી ચેતનાને એટલી સૂક્ષ્મ કરોકે,

તમારા સંકેતો અને માર્ગદર્શનને સમજી શકીએ.-અજ્ઞાત

4 thoughts on “એક પ્રાર્થના

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.