આમંત્રણ

કસુંબલ ગીતોનો વૈભવ

ગુજરાતી સમાજ” અને” ડગલો ”સહર્ષ ઉજવશે.
 “ગુજરાત ડે’’
અને  રજૂ કરે છે, 
ઝવેરચંદ મેઘાણી ની સુંદર રચનાઓનો
સંગીત સભર પ્રોગ્રામ

તારીખ :૧લિ જુન ૨૦૧૨, શુક્રવારે સાંજે
સમય :સાંજે ૭ વાગે
સ્થળ :ઇન્ડિયા કોમીયુંનીટી સેન્ટર .
525 Los Coches St.
Milpitas, CA 95035

ફ્રી ઇવેન્ટ નિશુલ્ક ભાવે

આપનું Evite દ્વારા નામ નોધાવશો.
http://gujaratidaglo.wordpress.com/

2 thoughts on “આમંત્રણ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.