આમંત્રણ

કસુંબલ ગીતોનો વૈભવ

ગુજરાતી સમાજ” અને” ડગલો ”સહર્ષ ઉજવશે.
 “ગુજરાત ડે’’
અને  રજૂ કરે છે, 
ઝવેરચંદ મેઘાણી ની સુંદર રચનાઓનો
સંગીત સભર પ્રોગ્રામ

તારીખ :૧લિ જુન ૨૦૧૨, શુક્રવારે સાંજે
સમય :સાંજે ૭ વાગે
સ્થળ :ઇન્ડિયા કોમીયુંનીટી સેન્ટર .
525 Los Coches St.
Milpitas, CA 95035

ફ્રી ઇવેન્ટ નિશુલ્ક ભાવે

આપનું Evite દ્વારા નામ નોધાવશો.
http://gujaratidaglo.wordpress.com/