આ રૂપિયો

આ રૂપિયો
 કાગળ નો હોય કે લોઢાનો, વજન વાળો છે આ રૂપિયો,

સુખ શાંતિ ને પાછળ રાખી, મગજ બગડતો આ રૂપિયો

 ભાઈ થી વેર કરાવે, સગો નથી કોઈનો આ રૂપિયો
 દોસ્તી અને યારીમાં બસ સૌનો સગો છે આ રૂપિયો

 લાચ રૂસ્વત અને ભ્રષ્ટાચાર ની ભાષા છે આ રૂપિયો
 એનાથી સૌ કામ કરે છે સૌથી મોટો બન્યો આ રૂપિયો

 કાળા ને પણ સુંદરી અપાવે એવો છે આ રૂપિયો
 કુડા ને રૂડા મનાવે, એવો રૂપાળો આ રૂપિયો

 એના વગર સઘળું અંધારું, ચળકાટ છે આ રૂપિયો
 વગર અક્કલે માન અપાવે, અભિમાની આ રૂપિયો

 મદિરમાં ભગવાન પાસે પેટી માં પડ્યો છે આ રૂપિયો
 ભગવાનની સાથે સાથે પૂજનીય બન્યો છે આ રૂપિયો

 સબંધ, લાગણી,પ્રેમ ને બાયપાસ  કરે છે આ રૂપિયો
 ક્લયુગમાં સૌ પ્રેમથી બોલે, સૌથી મોટો છે આ રૂપિયો

 સૌ કહે છે મારો મારો, પણ કોઈનો નથી આ રૂપિયો
 આજ ભલે મારો કાલે બીજાનો, પડ્યો રહેશે આ રૂપિયો
**********ભરત સૂચક*************** 

 

 
 
 સબંધ, લાગણી,પ્રેમ ને બાયપાસ  કરે છે આ રૂપિયો
 ક્લયુગમાં સૌ પ્રેમથી બોલે, સૌથી મોટો છે આ રૂપિયો

 સૌ કહે છે મારો મારો, પણ કોઈનો નથી આ રૂપિયો
 આજ ભલે મારો કાલે બીજાનો, પડ્યો રહેશે આ રૂપિયો

3 thoughts on “આ રૂપિયો

 1. સૌ કહે છે મારો મારો પણ કોઈનો નથી આ રૂપિયો
  આજ મારો અને કાલે બીજાનો કોઈનો નથી રૂપિયો

  ભાઈ ભાઈ થી વેર કરાવે સગો નથી કોઈનો રૂપિયો
  દોસ્તી અને યારીમાં બસ સૌનો સગો છે આ રૂપિયો

  લાચ રૂસ્વત અને ભ્રષ્ટાચાર ની ભાષા છે રૂપિયો
  એનાથી સૌ કામ કરે છે સૌથી મોટો બન્યો રૂપિયો

  કાલીયા ને પણ સુંદરી અપાવે રૂપાળો આ રૂપિયો
  રૂપિયાનું તું રૂપ જોઇલે સૌથી રૂપાળો આ રૂપિયો

  એના વગર સઘળું અધારુ ચળકાટ છે આ રૂપિયો
  માન અને સાન અપાવે સ્વાભિમાની આ રૂપિયો

  મદિરમાં ભગવાન પાસે પેટી માં પડ્યો છે રૂપિયો
  ભગવાનની સાથે સાથે પૂજનીય બન્યો છે રૂપિયો

  સબધ,લાગણી,પ્રેમ કઈ નથી જોતો આ રૂપિયો
  ક્લયુગમાં સૌ બોલે છે કે સૌથી મોટો રૂપિયો

  -ભરત સુચક

  Like

 2. પૈસા બાબતે એક સરસ વાત એ છે કે પૈસો કોઈ ભેદભાવ રાખતો નથી.તમારો રંગ કયો છે,જાતિ કઈ છે, વર્ગ કયો છે,તમારા માં-બાપે શું કર્યું કે પછી તમારા પોતાના માટે તમે શું વિચારો છો- આ બધાની પૈસો કોઈ ચિંતા કરતો નથી .એક એક દિવસ કોરી સ્લેટ સાથે આરંભાય છે.જેથી કરીને તમે ગઈકાલે ગમે તે કર્યું હોય પણ
  આજની શરૂઆત તદ્દન નવેસરથી કરી શકો છો. તમારે જેટલું જોઈએ તેટલું મેળવવા માટે તમારી પાસે બીજાઓ જેટલા જ અધિકારો અને તકો ઉપલબ્ધ છે જ . -કોઈ પણ માણસ શ્રીમંત બની શકે છે – તમારે માત્ર તમારી જાતને એમાં જોડવાની છે.બાકીના બધા જ નિયમો એ જોડાણ માટેના છે.આ લખાણ મારૂં નથી કયાંક વાચ્યું હતું તે આપની કવિતામાં comment તરીકે મુક્યું છે ..પરન્તું આપની વાત ઘણી સાચી છે.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.