મહાવીર સ્વામી

Painting of Mahavira (small painting, Rajastha...

Image via Wikipedia

જય જીનેન્દ્ર

મહવીરજયંતી આવી રહી છે . તો મહાવીર જયંતી ઉજવાતા પહેલા ચાલો સમજી લઈએ.

શા માટે ઉજવવી જોઈએ ?

એક સુંદર લેખની સાથે પદ્મામાસી ની કવિતા પણ રજુ કરું છું . જે આપણને બધાને  રોજના ધમાલિયા જીવન માંથી નવી દ્રષ્ટી આપશે .અહીં  મહાવીર પ્રભુના ઉપદેશ સાથે સિદ્ધાંત ની વાત  ને લેખક અને કવયિત્રી સુંદર રીતે આલેખી છે .

મહાવીર સ્વામી, મહાવીર સ્વામી
મહા મંત્ર, મહા વ્રત મુજને દેજોરે .
મનુષ્ય દેહ ધરી આ જગમાં
હું  જીવતરની  કેડી  કંડારું   રે ..
સત્ય અહિંષા સમતા સ્થિરતા
ને કરુણા ઉતારું  હૈયા માહી  રે ..
ક્ષમા,   શ્રદ્ધાના  સ્ત્રોત  વહાવો
મારા ચંચળ  મનડા  માહીં    રે..
ચિંતન, મનન, સ્મરણ ને સદ્દગુણ
ઝરણાં  મુજ  ઉરમાં  પ્રગટાવો રે ..
મહાવીર સ્વામી આપ વિતરાગી,
હું  અનુરાગી મુજને  પાર ઉતારો  રે …
મહાવ્રત યાચું,  અપરિગ્રહ સ્થાપુ ,
મારા અંતરમાં દયા,પરોપકાર આપો રે ..
કર્મોના પરિણામની આસક્તિમાંથી
કરતા  ભાવ  પ્રભુ    છોડાવો     રે …
મહાવીર સ્વામી, મહાવીર સ્વામી

પ્રભુ  મુક્તિ  મુજને     આપો    રે….

પદ્માબેન કનુભાઈ શાહ .
કેલીફોર્નીયા

This year Bhagawän Mahävir Jayanti (Janma Kalyänak – birth day) will be celebrated on Saturday, April, 16, 2011. In India, Mahävir Jayanti is a National Holiday.

Prof. Gary Francione, Distinguished Professor of Law and Philosophy at Rutgers University in New Jersey has written this short but very timely essay:

“The Birth of the Spiritual Leader Who Gave us Ahimsa”

Bhagawän Mahävir’s teachings of Ahimsa made Mahatma Gandhi who in turn made Martin Luther King and many Peace Activists throughout the world.

The Birth of the Spiritual Leader Who Gave Us Ahimsa

Gary L. Francione

Professor, Rutgers University

Although many are aware of the Buddha or the deities of Hinduism, few of us know anything about Mahavir (599-527 BCE), whose birth the Jain community around the world will celebrate on April 16. This celebration is known as Mahavir Jayanti.

Jainism, along with Hinduism and Buddhism, are the three primary spiritual traditions of India, and archeological evidence indicates that although Mahavir was a contemporary of the Buddha, Jainism predated Mahavir by hundreds of years and, therefore, is the oldest religion in India.  Mahavir is considered to be the last in a line of what the Jains call “Tirthankaras,” which literally means “maker of a ford” and refers to a human being who achieves omniscience and then teaches the path to liberation to others, thereby establishing a ford across the river of rebirth.

A Tirthankara is also referred to as a “Jina,” which means “spiritual victor,” or as an “Arihant,” which means “destroyer of enemies.”  A Jina or Arihant is a victor or destroyer in that he or she has conquered inner emotions and passions, and has complete equanimity that is characterized by an absence of attachment and aversion.

Mahavir was a social revolutionary.  He rejected the caste system and the sexism that pervaded the society of his time (and that unfortunately persists), and promoted a radical social justice movement based on complete equality and equal inherent value.  He did not limit this revolution to humans and was the first historical figure to regard all nonhuman animals as full members of the moral community.

He was also the first historical figure to articulate the view that the planet itself, including air, water, and earth, consists of living systems.  Mahavir was, indeed, the first ecologist.

The notion of revolution is often connected with violence, particularly in modern times.  The central feature of Mahävir’s revolution, however, was Ahimsa, or nonviolence.  Mahavir provided the most expansive concept of Ahimsa that the world has ever known not only by extending this notion to include all living beings, but by making clear that violence was not simply a matter of what we did, but what we thought and said.

Mahavir also taught us about two other central tenets of Jainism:

 • Anekäntaväda or the notion that truth is many sided
 • Aparigraha or non-possessiveness.

These two principles cannot be understood except as aspects of Ahimsa.  The doctrine of Anekäntaväda serves to promote social harmony and to reduce the violence that results from absolutist views of truth.  The doctrine of Aparigraha recognizes that attachment to wealth and the accumulation of material things makes us more inclined to act in violent and destructive ways.

Mahävir taught that;

“All breathing, existing, living, sentient creatures should not be slain, nor treated with violence, nor abused, nor tormented, nor driven away.”

Ächäränga Sutra

This is the only moral or spiritual principle that we need to know. If we live by this principle, we will be at peace with ourselves and the world will be at peace. Whatever our religious tradition may be, let us celebrate Mahavir Jayanti 2011 by recommitting ourselves to a simple but profound idea that all may embrace: Ahimsa.

3 thoughts on “મહાવીર સ્વામી

 1. ખૂબ સુંદર પ્રેરણાદાયી માહિતી…
  Namo Arihantanam
  I bow in reverence to Arihants
  Namo Siddhanam
  I bow in reverence to Siddhas
  Namo Ayariyanam
  I bow in reverence to Acharyas
  Namo Uvajjhayanam
  I bow in reverence to Upadhyayas
  Namo Loye Savva Sahunam
  I bow in reverence to all Sadhus

  Eso Panch Namoyaro
  This five-fold salutation
  Savva Pavappanasano
  Destroys all sins
  Mangalanam Cha Savvesim
  And amongst all auspicious things
  Padhamam Havai Mangalam
  Is the most auspicious one
  સમજીને જાપ કરીએ
  અને
  આપણે સ્તવનથી પ્રાર્થિયે
  જરી સામુ જુઓ શ્રી મહાવીર, હો ત્રીશલાના જાયા ….જરી

  નરક ગતિનુ દુખ નાથ નિવારો, જમડા ત્યા તાણે ચીરે ચીર;
  ચીરે ચરરર રરર રરર ……….. …………. ………… જરી

  પશુ પન્ખિઓનો ભવ અમને ન આપો, પાપીડા મારે છે તાની તીર;
  તાણી તરરર રરર રરર……….. …………. ………… જરી

  જબરૂ જોખમ કરે ચાર જોધાઓ, કાપો કુકર્મ કથીર;
  કાપો કરરર રરર રરર……….. …………. ………… જરી

  પ્રભળ અનલ ભવ માહી બળુ છુ પ્રભુ, ઉચરુ શુ અરજી અધીર;
  અરજી અરરર રરર રરર……….. …………. ………… જરી

  કેવળ પમી સ્વમી અન્તરજમી પ્રભુજી, વસીય છો સિધ શિલાને શીર;
  વસિયા સ્રરરર રરરર રરરર ……….. …………. ………… જરી

  મહાવીર મડ્ળ શિવ સુત કેશવને, આપ દયાના છાટો નીર;
  છાટો છરરર છરરર છરરર……….. …………. ………… જરી

  Like

 2. શ્રી પ્રજ્ઞાબહેન,
  ભગવાન મહાવીર સ્વામી વિષે ખુબ સરસ માહિતી પીરસી છે
  જગતમાં જો મહાવીર સ્વામીના ઉપદેશને માનવ જગત અમલમાં
  મુકે તો જગત ભરના તમામ દુખ દર્દ પળવારમાં સમાપ્ત થઈ દુનિયા
  એક અનોખું સ્વર્ગ બને…. મહાવીર જયંતિની શુભ કામના

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.