ભાવભર્યું આમંત્રણ

ડગલો  અંતરાષ્ટ્રીય નારી દિન અને અંતરાષ્ટ્રીય રંગભૂમિ દિન  ઉજવવા ..આપ સર્વને ભાવ ભર્યું  આમંત્રણ આપે છે .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.