હ્યુસ્ટન ગુજરાતી સાહિત્ય સરિતા દશાબ્દિ મહોસવ

મિત્રો

હ્યુસ્ટન ગુજરાતી સાહિત્ય સરિતા ચાલુ વર્ષે તેની દશાબ્દિ મહોસવ ઉજવે છે
આપ સૌને તે ઉજવણી માં આવવા નિમંત્રણ છે
ટીકીટ માટે સંપર્ક રસેશ દલાલ ૨૮૧-૮૫૬-૮૫૭૭.
આપની પાસે અમારી અપેક્ષા…
આપ આવો..સાથે સાથે તમારા મિત્રોને લાવો
અથવા ગુજરાતી ભાષાનાં ચાહકોને આ પ્રોગ્રામ વિશે જાણ કરો
અમને આપની શુભેચ્ચ્હાઓ અને આશિર્વાદો આપો કે જેથી હ્યુસ્ટન ગુજરાતી સાહિત્ય સરિતા જે કામ કરેછે તેવું તમારા ગામ, નગર કે જ્ઞાતિમાં કરાવો
વધુ માહિતી સાથે બીડી છે.
Thanks

 

Vijay Shah વિજય શાહ
Future belongs to those who dare!

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.