અર્ચિતા  દીપક  પંડ્યા

જીવનયાત્રા માં લેખિકાના પડાવ
સુધીમાં આવેલા સ્ટેશનોની યાદી
સફર રોમાંચક
ચિત્ર, રંગમંચ, નૃત્યરંગ , સંગીત
વ્યવસાય , કલમ …
(કદાચ અંતિમ ગંતવ્ય )

architadeepak: By profession administrator at a private hospital              by passion a writer

architadeepak : Graduate B. A.

Diploma in Dance
Music college,  Rajkot

Administrator at a private knee hospital

Director LEO SIGN PVT LTD

WRITING ARTICLES/STORIES/  SCRIPTS

Advertisements