“કવિતા” વિષય ઉપર-પી. કે. દાવડા-

-પી. કે. દાવડા

કવિતામાં લય  પ્રાસ તાલ અને રસ

 

1-https://soundcloud.com/p-k-davda/0z4us9hj090iકવિતામાં લય, તાલ અને રસ

2-https://soundcloud.com/p-k-davda/dh3z3y3jcb7cકવિતામાં પ્રાસ

3-https://soundcloud.com/p-k-davda/b5ev34kcphy5કવિતામાં સંબંધો

4-https://soundcloud.com/p-k-davda/uhomukz0cxhrકવિતામાં જીવન

5-https://soundcloud.com/p-k-davda/58r5zucjcrgj-કવિતામાં ૠતુઓ

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s